Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :
Latest Update

Liên hệ

Đội Phát thanh FTUZONE – FTUZONE Broadcast Station
Email: ftuzone@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/doiphatthanhftu

(Các bên đối tác truyền thông xin vui lòng gửi mail trực tiếp đến địa chỉ email Đội phó)

Đội trưởng: Nguyễn Trang Thục Dung

Điện thoại: 0919 693 904

Email: nguyentrangthucdung@gmail.com

Đội phó: Nguyễn Đức Lê Hoàng

Điện thoại: 0913 425 854

Email: lehoangnguyenduc@gmail.com

Trưởng Ban Truyền thông – Kĩ thuật: Nguyễn Thanh Thủy

Điện thoại: 0128 679 8575

Email: thanhthuynguyen982000@gmail.com

 

Trưởng Ban Nội dung: Lê Ngọc Lan Bình

Điện thoại: 0124 739 7424

Email: lanbinhle1612@gmail.com

Trưởng Ban Phát thanh: Nguyễn Thị Lượng

Điện thoại: 0943 510 960

Email: ntluong2711@gmail.com